ICIJS'22

Türkçe Çevisi Aşağıdadır

CALL FOR PAPERS

SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 4-8 DECEMBER 2023

YEDİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 4-8 ARALIK 2023

הכנס הבינלאומי השביעי לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي السابع للدراسات الإسرائيلية واليهودية

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that the Seventh International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS’23) organized by Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) will be held in Jerusalem on December 4-8, 2023.

ICIJS’23 is the seventh in an annual conference series hold in December month: While the first in Konya in 2017, the second in Bandirma Onyedi Eylul University in 2018, and the third in Izmir Democracy University in 2019 were held in person the last three ones were conducted virtually in 2020, 2021 and 2022.

For those who cannot attend the face-to-face meeting in Jerusalem due to financial, political, healthy (Covid) personal or environmental (carbon free) limitations, the opportunity to attend the conference will be provided via video meeting.

Registration and Participation

The registration and participation processes in the conference consist of four phases totally:

application by submitting an abstract and

submitting the full text and/or research article (optional)

Accepted submissions may be presented via

a pre-recorded video presentation (with/ without live Q&A), and/or

in-person or remote presenting (with Q&A).

Fees and Services

There is no registration fee. While face-to-face participants/guests must reserve a room where the conference hold for the entire conference, or just for part of it – though as a minimum for one day, virtual presenters do not have to pay any fees for participance. The travel, transportation and accommodation expenses are the responsibility of ICIJS’23 participants. These services will be provided at a discount for the participants who want to.

City tours are the responsibility of the participants, while the tours of Jerusalem and its surroundings are held collectively in the morning for those who want to participate, the sessions will be held in the afternoon. The conference is open to all such as presenters' family and friends as an audience.

All presenters who make in-person or remote, pre-recorded (asynchronous) presentations will receive a certificate of e-participation following the sessions.

Abstracts (with/without full text) will be published in the Proceeding and Abstract Book (with e-ISBN). Revised, complete versions of papers will be published in the …. journal or in an edited book upon referees’ decision.

Important Dates

Please, remember the following important dates:

(i) Deadline for Abstract: November 15, 2023

(ii) Notification of Acceptance: after review process without any loss of time

(iii) Deadline for Full Text and/or Research Article Submission and/or pre-Recorded Video Submission: December 4, 2023

(iv) Conference Dates: December 4-8, 2023

Awards

ICIJS’23 is pleased to announce that for the seventh time annual awards will again be presented to the authors of distinguished Israel and Jewish studies PhD and MA dissertations and theses written in Turkey in the categories of history, politics and religion. Rewards will also be presented for outstanding academic articles and original/translated books in these fields.

Conference Topics

The conference scope includes all subareas of Israel and Jewish Studies. These include (but are not limited to) various disciplines such as current political issues, international relations, the history and sociology of Israel, as well as more traditional sub-fields of Jewish Studies. The organizers welcome proposals for panel sessions on a specific topic.

Contacts

Please feel free to reach out to us with questions/comments and collaborations related to the ICIJS’23 via info@israiliyat.com or the conference.israiliyat.com website.

Please circulate this Call, among your colleagues and networks.

We look forward to welcoming scholars, researchers from around the world conducting research on any aspect of Israel and Jewish Studies to submit proposals for organized panels and individual papers.

Yours sincerely,

Organizing Committee co-Chairs, Seventh International Conference on Israel and Judaism Studies

E-mail: info@israiliyat.com

Website: conference.israiliyat.comBİLDİRİ ÇAĞRISI

YEDİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 4-8 ARALIK 2023

SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 4-8 DECEMBER 2023

הכנס הבינלאומי השביעי לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي السابع للدراسات الإسرائيلية واليهودية

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА

Değerli Meslektaşlar,

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi’nin (e-ISSN 2645-890X) düzenlediği Yedinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’23) 4-8 Aralık 2023 tarihlerinde Kudüs’te düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyarız.

ICIJS’23, Aralık ayında yapılan yıllık konferans dizisinin yedincisidir: Birincisi 2017'de Konya’da, ikincisi 2018'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde, üçüncüsü 2019'da İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde yüz yüze yapılırken ve son üçü 2020, 2021 ve 2022'de sanal olarak yapıldı.

Ekonomik, siyasi, sağlık (Covid), kişisel veya çevre (karbonsuz) sınırlamalarından dolayı Kudüs’teki yüz yüze toplantıya katılamayanlar için görüntülü toplantı ile konferansa katılma olanağı sağlanacaktır.


Başvuru/ Kayıt ve Katılım

Konferans kayıt ve katılım süreçleri toplamda dört basamaktan oluşmaktadır:

özü göndererek başvurma ve

tam metni ve/ya araştırma makalesini gönderme (seçmeli),

Kabul edilen gönderilerin sunma yolları

önceden kaydedilmiş video (canlı soru cevaplı olan veya olmayan) ve/ya

yüz yüze veya uzaktan sunum (soru cevaplı).

Ücretler ve Hizmetler

Konferans kayıt ücreti yoktur. Yüz yüze katılımcıların/konukların konferansın tamamı veya sadece bir kısmı için - en az bir gün için olsa da – konferansın yapılacağı otelde bir oda sanal sunum yapanların katılım için herhangi bir ücret ödemesi gerekmez. Vize, uçak bileti, konaklama, il gezisi giderleri ICIJS’23 katılımcılarının sorumluluğundadır. İsteyen katılımcılar için bu hizmetler indirimli olarak sağlanacaktır.

Şehir gezileri katılımcıların kendi sorumluluğundadır, Kudüs ve çevresi gezileri katılmak isteyenler için sabah toplu olarak yapılırken oturumlar öğleden yapılacaktır. Konferans, dinleyici olarak sunum yapan kişinin ailesi ve arkadaşları gibi herkese açıktır.

Yüz yüze veya uzaktan, önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) veya simütif (karma) sunum yapan tüm katılımcılara oturumları ardından e-katılım belgesi verilecektir.

Özler (tam metin olarak/ olmadan) Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra dergisinde veya derleme kitapta yayınlanabilecektir.

Önemli Tarihler

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2023

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 4 Aralık 2023

(iv) Konferans Tarihi: 4-8 Aralık 2023

Ödüller

ICIJS’23, Yedinci kez yıllık ödüllerin yine seçkin İsrail ve Yahudi çalışmaları yazarlarına tarih, siyaset ve din kategorilerinde Türkiye'de yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerinin yazarlarına verileceğini duyurmaktan mutluluk duyar. Bu alanlardaki seçkin akademik makaleler ve orijinal/çeviri kitaplar için de ödüller verilecektir.

Konferans Konuları

Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar, güncel siyasi konular, uluslararası ilişkiler, İsrail tarihi ve sosyolojisi gibi çeşitli disiplinleri ve ayrıca Yahudi Çalışmalarının daha geleneksel alt alanlarını içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Konferansı düzenleyenler, belirli bir konudaki panel oturumları için teklifleri memnuniyetle karşılar.

İletişim

ICIJS’23 ile ilgili soru/yorum veya işbirliği için bilgi@israiliyat.com eposta adresinden veya konferans.israiliyat.com web sitesinden bize ulaşabilirsiniz.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

Dünyanın dört bir yanından İsrail ve Yahudi Çalışmaları'nın herhangi bir yönü hakkında araştırma yapan bilim insanlarını ve araştırmacıları organize paneller ve bireysel bildiriler için öneriler sunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Yedinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

E-posta: info@israiliyat.com,

Web Sitesi: konferans.israiliyat.com


SITE MAP

§ Home Page

§ Türkçe

§ Call for Papers

§ Conference Poster

§ Application/ Registration

§ Important Dates

§ Preparation and Submission

§ Conference Topics

§ Conference Committees

§ Israel and Judaism Studies Awards

§ Contacts

§ All Conferences

§ Explanations for the Session

§ Terms and Conditions

§ Links

§ Proceeding and Abstract Book

§ Journal