Translations

English

Turkish

Hebrew (cooming soon)

Russian

Arabic (cooming soon)

 

English

BİLDİRİ ÇAĞRISI

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021

הכנס הבינלאומי החמישי לחקר ישראל והיהדות, כא-כד כסלו ה'תשפ"א

المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ٢٢- ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٢

Пятая международная конференция по изучению Израиля и иудаизма6-10 DECEMBER 2021

Değerli Meslektaşlar,

İsrailiyat: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi (e-ISSN 2645-890X) ve Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü, İsrail ve Yahudi Halkları Bölümü tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (vICIJS’21) 06-10 Aralık 2021 tarihlerinde uzaktan/sanal olarak gerçekleşeceğini duyurmaktan memnuniyet duyarız.

Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar Yahudilik çalışmalarının geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içermektedir(ancak sadece bunlarla sınırlı değildir). Konferanslarda sunulan çalışmaların odak noktaları çok çeşitlidir: Siyonizm, İsrail kültürü ve siyaseti, Filistin-İsrail çatışması, İbrani edebiyatı, İsrail’de eğitim ve bir inanç olarak Yahudiliğin farklı yorumları ve tarihsel kökenleri gibi.

Konferansı’nın bu yılki teması “Hızla Değişen Bölgede ve Dünyada İsrail ve Yahudilik Çalışmaları”dır. Konferans, dış ve iç olayların ve süreçlerin İsraillileri ve Yahudileri nasıl etkilediğine ilişkin genel konuları ele almayı amaçlıyor. Konferans aşağıdaki karşıtlıklar veya benzerlikleri çözümleyerek soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır: İbrahim Anlaşmaları vs Oslo Anlaşmaları, COVID 19 pandemisi vs 2008-2009 mali krizi, Netanyahu dönemi sonrası vs değişim bloğu, sekülerleşme vs dinselleşme, sağcı popülizm vs katılımcı demokrasi, girişimci ulus vs işgalci ulus, Evanjelik Hristiyanlık vs İlerici Yahudilik, iki partili destek vs İsrail eleştirisi, Ulusal Dinselleştirme vs merkezcilik, savaşlar arası savaş vs vekil savaşı, gece kargaşası vs tünel savaşı, dini çoğulculuk vs dini tekel, Soğuk Savaş sonrası dönem vs İkinci Soğuk Savaş dönemi, dijital devrim vs iklim değişikliği, Çin ve Rusya'nın canlanması vs ABD sıfırlaması.

vICIJS’21, bu sene beşincisini vereceği seçkin tez ödüllerinin İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde Türkiye’de yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel inceleme yöntemine sahip özgün ve çeviri kitaplara ve makalelere de ödül verilecektir.

Konferans yayın ve başvuru/ kayıt işlemleri dört basamaktan oluşmaktadır:

(i) özü göndererek başvurma,

(ii) tam metni ve/ya araştırma makalesini göndererek kayıt yaptırma (seçmeli),

(iii) önceden kaydedilmiş videoyu göndererek katılma (seçmeli) ve

(iv) sunumların canlı yayınlanması veya önceden kaydedilmiş videoların oynatılması (soru cevaplı olarak/ olmadan)

Dosyalar, Google Drive kullanılarak Gmail (israiliyat.com@gmail.com) ile gönderilmelidir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2021

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 06 Aralık 2021

(iv) Konferans Tarihi: 06-10 Aralık 2021

Süren SARS‑CoV‑2’den dolayı bu sene konferans sanal ortamda video konferans ile gerçekleştirilecektir. Sunumunu canlı olarak yapamayacak katılımcıların, konferans tarihine kadar önceden kaydedilmiş sunumlarını göndermelidir. Türkçe veya İngilizce altyazılı ise konferans dillerinde video sunumları herhangi bir dilde hazırlanabilir. Çalışmalar Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; gözden geçirilmiş makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya kitapta yayınlanabilecektir.

Konferansı düzenleyenler Yahudi ve İsrail çalışmaları ile ilgili farklı konulu oturum önerisi de dahil olmak üzere her türlü öneriye açıktır.

Konferans kayıt ücreti yoktur. Canlı (eşzamanlı) veya önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) sunum yapan tüm katılımcılara sanal konferansın ardından katılım belgesi verilecektir.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

vICIJS’21 ile ilgili soru ve talepleriniz için israiliyat.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Bildiri çağrısının tüm dillerdeki var olan çevirileri için ilgili web sayfasına bakınız. Farklı dillerdeki çevirisinde olamayan ek bilgi almak ve konferansla ilgili güncel bilgileri öğrenmek için İngilizce veya Türkçe Konferans Broşürlerine tıklayınız.

Aralık ayındaki vICIJS’21’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Dmitriy MARYASIS

Ainur NOGAYEVA

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Beşinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

E-posta: israiliyat.com@gmail.com

Web Sitesi: http://konferans.israiliyat.com

 

Turkish

CALL FOR PAPERS

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

הכנס הבינלאומי החמישי לחקר ישראל והיהדות, כא-כד כסלו ה'תשפ"א

المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ٢٢- ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٢

Пятая международная конференция по изучению Израиля и иудаизма6-10 DECEMBER 2021

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that the fifty annual scholarly International Conference on Israel and Judaism Studies (vICIJS’21) organized by Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) and Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Department of Israel and the Jewish Communities will be held as a remote/virtual conference in December 06-10, 2021.

The conference scope includes all subareas of Israel and Judaism Studies. These include (but are not only limited to) not only the traditional areas in Judaic Studies but also various disciplines such as current political issues, international relations, history and sociology in in Israel Studies. The point of views presented in the conference will be multidimensional: Zionism, Israeli culture and politics, the conflict between Palestine and Israel, Hebrew Literature, Education in Israel, various interpretations of Judaism as a belief system and historical backgrounds etc.

This year’s conference theme is “Israel and Judaism Studies in a Rapidly Changing Region and World”. The conference aims to address the general issues relating to how external and internal events and processes influence the Israelis and Jews. The Conference seeks to address the issues by analyzing the dichotomies or similarities: Abraham Accords vs Oslo Accords, COVID 19 pandemic vs 2008-2009 financial crisis, post Netanyahu era vs change bloc, secularization vs religionization, Right-wing populism vs participatory democracy, night disturbance vs tunnel warfare, start-up nation vs occupying nation, evangelical Christianity vs Progressive Judaism, bipartisan support vs Israel criticism, National Religionalization vs centrism, war between wars vs proxy war, religious pluralism vs. religious monopoly, post-Cold War era vs Second Cold War era, digital revolution vs climate change, Chinese/Russian revival vs US reset.

vICIJS’21 also is pleased to announce the annual rewards delivered for the fifth time for the distinguished dissertations/ theses written in Turkey in the field of Israel and Judaism Studies in the categories of history, politics and religion in both the M.A. and PhD. decrees. Moreover, articles and original/translated books having scientific research methods will also be awarded.

The publishing and application/ registration procedures in conference consist of four phases:

(i) application by submitting an abstract,

(ii) registration by submitting the full text and/or research articles (optional),

(iii) participation by submitting the pre-recorded video (optional), and

(iv) live streaming the presentation or replaying the pre-recorded talks (with/ without Q&A)

The file should be sent through Gmail (israiliyat.com@gmail.com) using Google Drive.

IMPORTANT DATES 

Please, remember the following important dates:

(i) Deadline for Abstract: November 15, 2021

(ii) Notification of Acceptance: after review process without any loss of time

(iii) Deadline for Full Text and/or Research Article Submission and/or pre-Recorded Video Submission: December 06, 2021

(iv) Conference Dates: December 06-10, 2021

This year, due to ongoing SARS‑CoV‑2, the conference will be held virtually, through video conferencing. Depending on travel and meeting restrictions we will adopt a hybrid (both physical and virtual) format. All virtual participants who do not attend the live online sessions must submit their pre-recorded presentations by conference dates. The video presentations can be prepared in any language if subtitled in English or Turkish. The papers will be published in the Proceeding and Abstract Book (with e-ISBN); the revised, full version of the articles will be published in the Israiliyat journal or in a book upon referees’ decision.

The organizers welcome all proposals, including suggestions for session proposals with different themes "related to Israel and Judaic Studies.

There is no registration fee. All presenters who make live (synchronous) or pre-recorded (asynchronous) presentations will receive a certificate of participation following the virtual conference.

Please circulate the Call, among your colleagues and networks.

Please feel free to reach out to us with questions and requests related to the vICIJS’21 at israiliyat.com@gmail.com.

See the related web page for all available language translations of the call for papers. For more Conference details and for up-to-date information which have not translated to different languages, click conference booklets in English, Russian, Arabic or Turkish.

We look forward to welcoming you to the ICIJS’21 Virtual Conference in December.

Yours sincerely,

Dmitriy MARYASIS

Ainur NOGAYEVA

Organizing Committee co-Chairs, Fifth International Conference on Israel and Judaism Studies

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Website: http://conference.israiliyat.com

 

Hebrew

Russian

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ


ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 6-10 ДЕКАБРЯ 2021

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

הכנס הבינלאומי החמישי לחקר ישראל והיהדות, כא-כד כסלו ה'תשפ"א

المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ٢٢- ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٢

 

Уважаемые коллеги,

 

Мы рады сообщить, что пятая ежегодная научная Международная конференция по изучению Израиля и иудаизма (vICIJS'20), организованная Исраилия́т: журналом израильских и иудаических исследований (e-ISSN 2645-890X)- Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) и Отделом изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН будет проведена в качестве виртуальной конференции 6-10 декабря 2021 г.

 

В сферу охвата конференции входят все области изучения Израиля и иудаизма. К ним относятся (но не ограничиваются ими) не только традиционные области иудаики, но и темы, касающиеся изучения Израиля, связанные с различными дисциплинами, такими как текущие политические вопросы, международные отношения, история и социология.

Точка зрения, представленная на конференции, многогранна: сионизм, израильская культура и политика, конфликт между Палестиной и Израилем, литература на иврите, образование в Израиле, различные толкования иудаизма как системы верований и его исторические предпосылки и т.д.

 

Тема конференции этого года - «Израиль и исследования иудаизма в быстро меняющемся регионе и мире». Конференция направлена на рассмотрение общих вопросов, касающихся того, как внешние и внутренние события и процессы влияют на израильтян и евреев. Конференция стремится решить проблемы, анализируя различия или сходства: Соглашения Авраама vs соглашения Осло, пандемия COVID-19 vs финансовый кризис 2008-2009 гг., эпоха после Нетаньяху vs Блок перемен, секуляризация vs религия, правый популизм vs. «демократия участия», ночь беспорядков vs. туннельная война, нация стартапов vs. оккупирующая нация, евангелическое христианство vs. прогрессивный иудаизм, двухпартийная поддержка vs. критика Израиля, национальная религиозность vs. центризм, война между войнами vs. прокси-войны, религиозный плюрализм vs. религиозная монополия, эпоха после холодной войны vs. эпоха второй холодной войны, цифровая революция vs. изменения климата, китайско-российское возрождение vs. перезагрузка США

vICIJS’21 также рада объявить о ежегодных наградах, присуждаемых в пятый раз за выдающиеся диссертации, написанные в Турции в области исследований Израиля и иудаизма в категориях истории, политики и религии как на уровне магистратуры, так и докторантуры. Кроме того, будут награждены статьи, оригинальные /переведенные книги, в которых применены методы научных исследований.

Процедура публикации и подачи заявок / регистрации в конференции состоят из четырех этапов:

(i) подача заявки путем представления тезиса/абстракта,

(ii) регистрация путем подачи полного текста доклада и / или исследовательской статьи (по выбору),

(iii) участие путем подачи предварительно записанного видео (по выбору) и

(iv) прямая трансляция презентации или воспроизведение предварительно записанного видео-выступления (с или/ без вопросов и ответов)

Файлы должны быть отправлены на israiliyat.com@gmail.com с использованием Google Drive

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

Пожалуйста, помните следующие важные даты:

(i) Срок подачи тезисов: 15 ноября 2021

(ii) Уведомление о принятии: сразу после рассмотрения

(iii) Срок подачи текста доклада и / или научной статьи и предварительно записанного видео: 6 декабря 2021 г.

(iv) дата конференции: 6-10 декабря 2021 г.

 

В этом году из-за Covid-19, конференция будет проведена в формате виртуальной видеоконференции. Докладчики, которые не смогут выступить во время конференции, должны представить свои видеозаписи презентаций до начала конференции. Видеопрезентации могут быть подготовлены на любом из языков конференции, если они снабжены субтитрами на английском или турецком языке. Доклады будут опубликованы в Сборнике статей и тезисов (с номером e-ISBN); кроме того пересмотренные, полные версии статей могут быть опубликованы в журнале Israiliyat или же в книге, после процедуры рецензирования.

 

Организаторы приветствуют все предложения, в том числе предложения сессий конференций, в том числе связанных с исследованиями Израиля и иудаикой.

 

 

 В данной конференции нет регистрационного взноса. Все докладчики, выступившие в прямом эфире (синхронно) или посредством предварительно записанных (асинхронных) презентаций, после виртуальной конференции получат сертификат участия.

 

Пожалуйста, распространите данное объявление среди Ваших коллег и в соцсетях.

 

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами и предложениями, связанными с vICIJS’21, по адресу israiliyat.com@gmail.com.

 

См. Соответствующую веб-страницу для всех доступных языковых переводов объявления о приёме статей. Для получения дополнительных сведений о конференции и актуальной информации, которая не была переведена на другие языки, щелкните буклеты конференции на английском, русском, арабском или турецком языках.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас на нашей виртуальной конференции ICIJS’21 в декабре.

 

С уважением,

 

Дмитрий Марьясис

Айнур Ногаева

Сопредседатели Оргкомитета Пятой Международной конференции по изучению Израиля и иудаизма

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Веб-страница: http://israiliyat.com

 

 

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция, не будет ограничена только темой этого года и будет включать все темы в области Израиля и иудаизма. Например:

Археология, историография и визуализация прошлого

Бойкот и политика солидарности

Управление конфликтами в израильско-палестинском конфликте

Современное еврейство

Соглашение века

Передвижение и беженцы

Египтология и иудаизм в Египте

Энергетическая политика

Галаха и Шариат

Галахическое государство vs еврейское государство vs. демократическое государство

Хамас и Турция

Обучение ивриту в Турции

Права человека в Израиле

Идентичность в Израиле

Невежество - это счастье vs. знание - сила: мусульманское знание Израиля и иудаизма.

Израиль и его соседи

Отношения Израиля с диаспорой

Российско- израильские отношения

Израильско-турецкие отношения

Арабское меньшинство Израиля: прошлое, настоящее, будущее

Политическое и законодательное изменение в Израиле за последнее десятилетие

Политические левые Израиля

Израильские поселения на оккупированных территориях

Израильские университеты и колледжи

Еврейская история и культура

Еврейский закон и еврейская мысль

Еврейские рукописные источники: Библия и Талмуд, а также раввинская литература

Еврейская мистика

Курсы иудаизма или связанные с ним и Израилем курсы в турецких университетах

Иудео-исламские исследования

Караимские (хазарские) учения

Утрата Святой Земли и Иерусалима

Миграция, расселение и диаспора

Национальное строительство и государственное образование

Национальные языки: от старого священного языка / разговорного до современного высокого языка

Новые направления в израильских и еврейских исследованиях

Кафедры восточных языков и литератур в Турции и программа изучения иврита и литературы

Сравнительная семитика и урало-алтайские языки

НПО, связанные с Иерусалимом в Турции

Османский Иерусалим

Политика человеческого щита

Догосударственная еврейская община в Палестине

Реформистский иудаизм

Исламо - еврейские отношения

Религия в публичной сфере: изменения и расширение с годами

Религиозный национализм и конфликт вокруг святого места

Религиозные достопримечательности Иерусалима и экскурсии по святым местам, религиозный туризм

Верховенство закона в Израиле и чрезвычайное положение на оккупированной территории

Русскоязычная еврейская диаспора

Саббатай Зеви и саббатейское движение

Шестидневная война, 1967

Стартап технологии и военная промышленность

Исследования по археологии Израиля и соседних стран

Изучение еврейских имен

Образ араба / ислама в современных еврейских писаниях

Политика архивов

Тюрки в еврейской литературе

Турецкие левые и арабо-израильский конфликт

Богословие и еврейская мысль

Турецко-еврейские встречи за 500 лет

Отношения турецких евреев с американскими евреями vs европейские евреи, их религиозные особенности.

Турецкие сериалы и актеры в Израиле

Турки, сельджуки, османы и Турецкая Республика в израильской академии

Решение с двумя государствами или решение с одним государством?

Война и религия

Сионистские Конгрессы

В конференции нет конкретных тем, периодов времени, методов, учебных дисциплин, географических областей, терминов, но фокус предложений и докладов должен быть ориентирован на сферу деятельности конференции. Поскольку для презентаций исследований выделяется ограниченное количество времени, приоритет будет отдаваться тем, которые излагают исходные результаты исследований, сопровождаемые полной статьей и / или отправкой исследовательской работы, если будет получено большое количество тезисов.

 

 

Arabic